صفحه اصلی  •  فهرست قیمتها  •  راهنمای جامع مرغداری  •  دانلود فیلمهای آموزشی  •  تماس با ما  •  درباره ما  
 
سایت مرکز اطلاع رسانی طیور ایران شامل اخبار روز صنعت دام و طیور * قیمت جوجه یکروزه ، مرغ زنده ، تخم مرغ ، ذرت ، سویا ، گندم * مقالات علمی دام و طیور * اطلس رنگی بیماری های دام و طیور * فیلم های آموزشی دام و طیور * گالری تصاویر نژادهای مرغ و خروس ، بوقلمون ، شترمرغ ، بلدرچین ، کبک * بانک اطلاعات صنعت دام و طیور ایران
قیمت نهاده های مرغداری
بانک اطلاعات صنعت طیور
پروژه های علمی و آموزشی
برنامه سایت
تبلیغات

 


 

شرکت دانش بنیان ویوان

تازه ها: کمبود ویتامین دی در کودکان چاق و خطر ابتلا به دیابت......
تازه ها

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی طیور ایران به نقل از ایسنا، چاقـی به معنای افزایش توده چربی بدن است. نکته بسیار مهمی در چاقی، چربی شکمی بوده که از نظر بالینی اهمیت بالایی دارد. توزیـع چربـی بـدن تـا حـدی از نظـر هورمونـی کنتـرل می‌شود و تفـاوت بیـن مـردان و زنـان در تـوده چربـی معمولا در دوران بلـوغ آشـکار مـی‌شـود.

شـیوع چاقـی در کـودکان در سراسـر جهـان بـه طـرز چشـمگیری در طـی دهـه اخیـر افزایـش یافتـه اسـت. علیرغـم نقـش وراثتی شـناخته شـده، افزایـش چاقـی کـودکان عمدتـا بـه رژیـم غذایـی و سـبک زندگـی و بی‌تحـرک نسـبت داده شـده اسـت .

چاقـی یکـی از مهـم‌تریـن عوامـل خطـر بـرای ابتلا به بسیاری از بیمـاری‌هـای مزمـن است. پیامدهـای چاقـی نظیر افزایش ابتـلا بـه فشـار خـون، دیابـت، بیمـاری‌هـای عروقـی، اختـلالات روانـی و .. بـه شـدت در حـال رشـد اسـت.

اگرچـه تصـور مـی‌شـود افـراد چـاق بـه انـدازه کافـی تغذیـه مـی‌شـوند، امـا کمبـود ریـز مغـذی‌هـا در افـراد چـاق همـواره دیـده شـده اسـت؛ زیـرا افـراد چـاق تمایـل بـه مصـرف مـواد پرکالـری، پرچربـی و پــر کربوهیــدرات دارنــد و مصــرف ریزمغــذی ها، ویتامیــن‌هــا و امـلاح، در ایـن افـراد بـه نـدرت اتفـاق مـی‌افتـد.

یکـی از ایـن ریزمغـذی‌هـا کـه در افـراد چـاق نسـبت بـه سـایر ریزمغـذی‌هـا کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد، ویتامیـن دی است. ویتامیــن D یــک ویتامیــن محلــول در چربــی بــا نیمــه عمــر 4 تـا 6 هفتـه اسـت و کمبـود آن در افـراد چـاق در چندیـن مطالعـه مشـاهده شـده اسـت، اگرچـه علت آن بـه صــورت دقیــق مشــخص نیســت، اما چندیــن احتمــال بــرای ســطوح پاییــن ویتامیــن دی در کــودکان چــاق مطــرح شــده اســت، از جملــه آن‌ها می‌توان به کاهــش قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید بــه دلیــل ســبک زندگــی کــم تحــرک، رژیــم غذایــی نامناسـب، نخـوردن صبحانـه، افزایـش مصـرف نوشـابه و افزایـش مصـرف آبمیـوه‌هـای غیرطبیعـی و... اشاره کرد.

به گزارش دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، با توجه به خواص ضد التهابی ویتامین D، کمبود ویتامین D در کودکان منجر به افزایش التهاب در بدن شده و زمینه ابتلا به دیابت را نیز فراهم می‌کند.

همچنین بر اساس مطالعات صورت گرفته، به میزانی که شاخص توده بدنی افراد افزایش می‌یابد و دچار چاقی یا اضافه وزن می‌شوند، سطح سرمی ویتامین دی در بدن کاهش می‌یابد. بنابراین توصیه می‌شود سطح سرمی ویتامین دی در افراد به‌صورت دوره‌ای بررسی شود و در صورت لزوم مکمل‌یاری با ویتامینD صورت گیرد.

ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 30 بهمن، 1402 توسط serinews


بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
گالری تصاویر طیور
تصاویر نژاد مرغ و خروس
تصاویر نژاد بوقلمون
تصاویر نژاد شترمرغ
تصاویر نژاد اردک
تصاویر نژاد بلدرچین
تصاویر نژاد قو
تصاویر نژاد طاووس
تصاویر نژاد کبک
تصاویر نژاد غاز
تصاویر نژاد قرقاول
تصاویر نژاد مرغ شاخدار
تصاویر نژاد کبوتر
هزاران تصاویر بزرگ طیور
مشخصات کاربران
بازدید امروز : 2,397
بازدید ديروز : 3,632
تبلیغات


 


نماد اعتماد


 تبلیغات در سایت مرکز اطلاع رسانی طیور ایران
اين پايگاه به هيچ گروه ياسازماني وابسته نيست
Copyright 2007-2008 : info@bankpoultry.ir